Motiv

Obchodní a platební podmínky


Společnost:
HUDY lezecká stěna Brno, Vídeňská 297/99, Brno – Štýřice

Všeobecné obchodní podmínky:
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb a zboží na provozovně HUDY lezecká stěna Brno nebo přes stránky www.hudysteny.cz/brno/ (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Boulder area s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů, resp. kupujících).

Kontaktní údaje na prodávajícího: E-mail: stena.brno@hudy.cz, Tel:  +420 733 490 019

Prodej našich služeb může probíhat jen prostřednictvím odkazů uvedených na našich stránkách www.hudysteny.cz/brno/ nebo přímo v naší provozovně HUDY lezecká stěna Brno, Vídeňská 297/99, Brno – Štýřice.

Všechny naše ceny jsou platné dle platného ceníku uvedeného na našich stránkách www.hudysteny.cz/brno/cenik a to včetně příslušných slev. K zaplacení služeb dochází před samotným čerpáním služby. V případě využívání vašeho nabitého kreditu je cena služby odečtena až po jejím ukončení. Systém odečítá a účtuje služby na části vždy při odchodu z placeného prostoru.

V případě složeného kreditu je možné tento kredit jen vyčerpat, není jej možné vrátit a vyplatit zpátky.

Některé zvýhodněné služby je možné využít jen při předchozím dobití kreditu (např. Zkrácený vstup).

Zákazník je povinen si sám hlídat čas využívání služby a při překročení rozsahu zaplacené služby je povinen doplatit spotřebovanou službu provozovateli. V případě čerpání kreditu k tomu dojde automaticky. Pokud zákazník nemá dostatečný kredit nebo platil službu jednorázově, bude zaměstnancem upozorněn na překročení zaplaceného rozsahu služeb a požádán o doplacení.

Pokud zákazník opustí sportoviště s tím, že je jeho kredit nedostatečný na uhrazení využitých služeb, tak mu bude příslušná částka odečtena automaticky po dobití kreditu!!

Slevy dle ceníku jsou platné pouze na služby typu vstupné, půjčovné. Slevy neplatí na konzumaci jídla či pití.

Kupující odesláním a zaplacením služeb nebo dobitím kreditu potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Reklamační podmínky (vrácení zboží, peněz)

Jak reklamaci ohlásit

Reklamaci vyúčtování při platbě převodem může zákazník uplatnit do 30 dnů ode dne, kdy mu byla služba vyúčtována nebo vyúčtování doručeno, a to e-mailem na stena.brno@hudy.cz

Reklamaci kvality služeb je možné provést e-mailem stena.brno@hudy.cz. Je nutné takto učinit nejpozději do 3 dnů od poskytnutí reklamované služby.

Reklamace bude řešena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se zákazníkem nedohodnou jinak.

Náležitosti reklamace

1. Jméno a příjmení zákazníka:

2. Kontaktní údaje: e-mail, adresa pro doručení pošty, tel. číslo:

3. Dobu, kdy byla příslušná služba čerpána (datum, hodina):

4. Způsob úhrady služby:

5. Kopie daňového dokladu potvrzující nákup služby:

6. Popis reklamované služby, resp. v čem nebyla splněna služba

7. Datum reklamace a podpis:

Informace zákazníkovi o výsledku reklamace:
Zákazník bude kontaktován ve lhůtě pro reklamaci písemně nebo e-mailem o výsledku reklamačního řízení.

Vrácení platby za reklamovanou službu:
V případě uznání reklamace bude zákazníkovi částka za reklamovanou službu vrácena následovně.
1. Náhradním čerpáním stejné nebo podobné služby v jiném termínu. Po vzájemné dohodě.

2. V hotovosti na recepci stěny HUDY lezecká stěna Brno. Částka bude vyplacena proti písemnému potvrzení o převzetí vyplacené částky.

3. Převodem na účet zákazníka.

Dodací a platební podmínky

Všechny služby lezecké stěny jsou zpoplatněny dle platného ceníku: www.hudysteny.cz/brno/cenik

Platba za služby, na lezecké stěně HUDY lezecká stěna Brno, je možná následujícími způsoby:

  • V hotovosti na recepci. Lze využít pro zaplacení všech služeb.
  • Platební kartou prostřednictvím terminálu společnosti ComGate Payments, a.s. na recepci. Lze využít pro zaplacení všech služeb.
  • Bankovním převodem. Bankovním převodem lze platit na základě vystavené faktury.
  • Prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. Lze využít pro dobití kreditu. (Preferovaná varianta)

Kredit
  • Pro zjednodušení plateb a ušetření času na recepci nabízíme možnost dobití kreditu, ze kterého je následně možné hradit vstupy, půjčovné, lekce, platit občerstvení na baru a další.
  • Při složeném kreditu je možné čerpat vstupné automaticky bez nutnosti opakovaných plateb na recepci. Při složení kreditu čerpá zákazník zvýhodněné vstupné (viz aktuálně platný ceník www.hudysteny.cz/brno/cenik). Kredit lze uhradit mimo jiné i prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. Tuto možnost naleznete na vašem osobním účtu vytvořeném při registraci pod názvem „Dobít platební kartou“.
  • Minimální částka složení kreditu v hotovosti a kartou je 1000,- Kč.
  • Při platbě prostřednictvím platební brány není limit stanoven.
  • Platnost kreditu je omezena na 24 měsíců. Platnost slevy založené na výši kreditu je 365 dní, tj. jeden kalendářní rok.
  • Kredit je možné pouze vyčerpat. Nelze jej vyplatit zpět!